Welkom op de pagina´s van het Auswärtiges Amt

Schadeloosstelling

Artikel

Op herstelbetalingen voor gettoarbeid na is de financiële schadeloosstelling voor geleden onrecht tijdens het nationaal-socialisme grotendeels afgerond.

Laatste wijziging van de „Gettopensioenwet” (“Ghettorenten-Gesetz”) door de Bundestag; terugbetaling vanaf 1997 (op 20/06/2014)

Begin juni 2014 heeft de Bundestag, het Duitse parlement, op voorstel van de Bondsregering een wijziging aangenomen van de zgn. wet tot uitbetaling van pensioenen voor tewerkstellingen in een getto (Gesetz zur Zahlbarmachung von Renten aus Beschäftigungen in einem Ghetto, in het kort: ZRBG of „Ghettorente“).

Na de wijziging zou de, zoals voorgeschreven door de Duitse sociale wetgeving, voor vier jaren geldige dwingende termijn voor terugbetalingen niet meer worden toegepast.

Dit betekent dat alle gewettigde pensioengerechtigden met terugwerkende kracht vanaf 1 juli 1997 een pensioenuitkering mogen ontvangen voor de door hun arbeidsverhouding in een getto verworven pensioenen. Aanvankelijk was dit alleen bij aanvragen voor een ZRBG- of getto-pensioen mogelijk die binnen de vastgestelde termijn van juni 2003 werden ingediend.

Verder kunnen nu ook andere getto’s in aanmerking komen die zich in de nationaalsocialistische invloedsfeer bevonden (Shanghai/Slowakije/Roemenië).

- Belangrijke verwijzing voor pensioengerechtigden -

Momenteel moet u niets doen!

De bevoegde Duitse verzekeringsorganen zullen op eigen initiatief de pensioenuitkeringen opnieuw berekenen en alle gerechtigden over hun kiesrecht informeren zodat ze mogen kiezen tussen de doorbetaling van de actuele maandelijkse uitkeringen, of een eenmalige nabetaling samen met een in de toekomst verlaagde, maandelijkse pensioenuitkering.

Achtergrond van het getto-pensioen

Naar aanleiding van een vonnis van de Duitse federale sociale rechtbank werd in 2002 de Wet op het toekennen van pensioenen i.v.m. tewerkstelling in een getto (Gesetz zur Zahl­barmachung von Renten aus Beschäftigungen in einem Ghetto, ZRBG) aangenomen. De bedoeling was om de toenmalige overlevende gettobewoners, die nagenoeg zonder uit­zondering verplicht waren te gaan werken om in aanmerking te komen voor de afgifte van levensmiddelen, zodanig te salariëren alsof er voor hen pensioenbijdrage betaald zou zijn geweest.

In latere jaren werden evenwel circa 90 % van de aanvragen geweigerd, omdat er naar het oordeel van de pensioenverzekeraar niet aan de voorwaarden voor het toekennen van een socialezekerheidspensioen was voldaan. De Bondsregering heeft het dan ook noodzakelijk geacht deze situatie te verhelpen. Op 19 september 2007 werd een richtlijn uitgevaardigd waardoor NS-vervolgden, wier arbeid in een getto door de sociale zekerheid niet in aan­merking is genomen, een eenmalige uitkering (Anerkennungsleistung) van 2.000 euro kunnen ontvangen (zie onderaan).

Begin juni 2009 heeft de federale sociale rechtbank in diverse uitspraken veel soepelere voorwaarden bepaald om voor een pensioen volgens ZRBG in aanmerking te komen. Vooral de eisen omtrent de criteria „tewerkstelling op vrijwillige basis“, „uitkering“ en „minimum leeftijd“ van de voormaals tewerkgestelden zouden niet onrealistisch opgeschroefd mogen worden.

Alle eerder met bestaanskracht (door verwerping) afgehandelde procedures zullen daarom worden herzien.

Deze wijzigingen m.b.t. de rechtsinterpretatie kunnen tot gevolg hebben dat vervolgden wier aanvraag in het verleden geweigerd werd of die tot nu toe ervan hebben afgezien  een aanvraag in te dienen, nu eventueel wel voor een pensioen volgens ZRBG in aanmerking komen. Voor vervolgden, die reeds een Duits pensioen ontvangen, kan de bijkomende aanrekening van tijdvakken van bijdragebetaling tijdens het verblijf in een getto tot een hoger pensioen leiden.

Onderstaand treft u nadere informatie van het Duitse pensioenfonds (Deutsche Renten­versicherung) aan omtrent de aanspraak die voormalig in een getto tewerkgestelden op een Duits pensioen kunnen maken, evenals desbetreffende aanvraagformulieren en informatie i.v.m. de behandelingsprocedure.

Informatie van Deutsche Rentenversicherung Bund m.b.t. het zgn. gettopensioen (Ghetto-Rente)  volgens ZRBG
in het Duits 

Kurzinformation

Deutsche Rentenansprüche für ehemalige Beschäftigte in einem Ghetto

Formulare zum ZRBG (Zahlbarmachung von Renten aus Beschäftigungen in einem Ghetto)

Gesetzliche Änderungen bei sogenannten Ghettorenten der deutschen Rentenversicherung (ZRBG-Änderungsgesetz) - Frequently Asked Questions


in het Engels 
Short Information
in het Frans
Informations en bref

Voor nadere inlichtingen gelieve zich te wenden tot:

Deutsche Rentenversicherung te Düsseldorf
tel.: 0049-211-937-0

of

Deutsche Rentenversicherung Bund te Berlijn

tel.: 0049-30-86528988 (Advies wordt ook verstrekt in het Engels, Pools en Russisch)

Uitkering als erkenning van gettoarbeid (eenmalig)

Door de herziene richtlijn kan in de zin van paragraaf 1 van de Duitse Wet op de schade­loosstelling (Bundesentschädigungsgesetz) vervolgden, die gedwongen in een getto in de nationaal-socialistische invloedsfeer verbleven en die in deze periode zonder dwang in een quasi-tewerkstellingsverband werkzaam zijn geweest, een eenmalige som van 2.000 euro uitgekeerd worden, indien voor deze arbeid geen uitkering in het kader van de stichtingswet Erinnerung, Verantwortung und Zukunft (EVZ-Stiftungsgesetz) werd betaald of betaald had kunnen worden. (Op basis van genoemde stichtingswet werd dwangarbeid ook met het oog op het sociale verzekeringsrecht definitief vergoed.) Een inaanmerkingneming van deze getto­arbeid in het kader van de sociale zekerheid staat de uitbetaling van de uitkering (Aner­kennungsleistung) niet langer in de weg. De vergoeding wordt ongeacht een eventuele pen­sioenuitkering betaald.

De eenmalige uitkering van 2.000 euro wordt uitsluitend op aanvraag toegekend. Dit is ook dan het geval als reeds een aanvraag volgens ZRBG werd ingediend.

Gelieve er rekening mee te houden dat reeds eerder bij het BADV ingediende aanvragen, die ten gevolge van een pensioenuitkering geweigerd zijn geweest, ambtshalve opnieuw behan­deld en beslist zullen worden op basis van de herziene toekenningsrichtlijn voor deze uit­kering. Een hernieuwde aanvraag is in dat geval niet nodig.

Voor zover belanghebbenden n.a.v. pensioenuitkeringen de toegekende uitkering reeds hebben terugbetaald of met een ZRBG-pensioen(na)betaling, waar zij recht op hadden, hebben laten vereffenen, zullen deze terugbetaalde of vereffende bedragen vergoed worden.

Informatie van de BADV i.v.m. vergoeding voor gettoarbeid en de aanvraagprocedure

www.badv.bund.de

Anerkennungsleistungen für Ghettoarbeit (BADV)

 

De volgende instanties kunnen worden gecontacteerd met de vraag of per geval nog een herstelbetaling (Wiedergutmachung) kan worden aangevraagd:

Bundesfinanzdirektion West
Arbeitsbereich RF 42 C
Zentrale Auskunftsstelle zur Wiedergutmachung nationalsozialistischen Unrechts
Wörthstrasse 1-3
D – 50668 Köln
Tel.: 0049-221-22255-0


Jewish Claims Conference
Sophienstraße 44
D - 60487 Frankfurt am Main
www.claimscon.org

 

Niet-joodse vervolgde personen mogen voor aanvraagformulieren en advies contact opnemen met het informatie- en adviescentrum voor NS-vervolgden in Keulen:

● Bundesverband Information & Beratung für NS-Verfolgte:
www.nsberatung.de

Disclaimer 

De informatie die u op deze website aantreft is door de ambassade met de grootste zorg voor u samengesteld. Wij vragen echter uw begrip voor het feit dat de juistheid, actualiteit en volledigheid ervan niet kan worden gegarandeerd.

Naar het begin van de site