Welkom op de pagina´s van het Auswärtiges Amt

Gebruiksvoorwaarden

Artikel

Gebruiksvoorwaarden

1.  Instemming / Toegankelijk stellen van de website

Door de website te gebruiken stemt de gebruiker in met de volgende gebruiksvoorwaarden.

Aan de terbeschikkingstelling van de website kunnen geen rechten worden ontleend voor een toekomstig gebruik. De dienstverlener kan naar eigen goeddunken op elk moment en zonder voorafgaande mededeling de inhoud van de website veranderen, bewerken, verkorten, aanvullen en/of wissen of stilleggen.

Het gebruik van de website is aan het Duitse recht onderworpen.

2. Uitsluiting van aansprakelijkheid

Het gebruik van de website gebeurt op eigen risico. De dienstverlener kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor schade in samenhang met de toegang tot en/of het gebruik van deze website. Ervan uitgesloten is een schade die de dienstverlener met opzet of door zijn grove nalatigheid heeft laten ontstaan.

3. Intellectueel eigendom

De inhoud van deze website, in het bijzonder teksten, beeldmateriaal en elk multimediaelement  en -inhoud zijn auteursrechtelijk beschermd. Alle rechten op de inhoud zijn voorbehouden aan de dienstverlener.

4. Verificatie van de inhoud van de website

a)    Eigen inhoud

De volledige inhoud van de website werd zorgvuldig gecontroleerd. Toch valt niet helemaal uit te sluiten dat fouten voorkomen. Er kan daarom geen garantie worden geboden inzake de volledigheid, juistheid of actualiteit van de inhoud. Eventuele wettelijke informatie, adviezen en aanvullende informatie zijn louter indicatief; ze zijn niet als juridisch advies bedoeld. In zoverre de op deze webpagina’s geplaatste inhouden wetgevingen, officiële aanwijzingen, adviezen of inlichtingen omvatten, worden deze naar beste weten en met inachtneming van de grootst mogelijke zorg van de dienstverlener verleend. In geval van inconsistenties geldt echter enkel de actuele officiële versie zoals die in het daarvoor vastgelegde publicatieblad gepubliceerd staat.

 b)    Inhouden van andere aanbieders

De links naar de inhoud van aanbieders buiten de verantwoordelijkheid van de dienstverlener zijn met de grootste zorg en naar beste weten gecontroleerd. Op het moment van de creatie van de links werd er geen onrechtmatige inhoud vastgesteld. De dienstverlener maakt zich de gelinkte inhoud van andere aanbieders niet eigen en maakt er geen aanspraak op. Hij garandeert ook niet de volledigheid en juistheid van de gelinkte inhoud en heeft geen enkel invloed op de actuele en de toekomstige invulling van de gelinkte inhoud. Voor een onwettige, foute of onvolledige inhoud is enkel de aanbieder van de gelinkte inhoud aansprakelijk. Het bovenstaande geldt ook voor de inhouden van derden die technisch in de website geïntegreerd zijn en als dusdanig gekenmerkt zijn.

Voor zover kaarten van andere aanbieders worden gebruikt, neemt de dienstverlener de daarin vervatte gegevens (benamingen, grenzen, enz.) uitdrukkelijk niet in alle gevallen over. Er wordt geen garantie geboden voor de juistheid van deze informatie.

c)    Foutmeldingen

Gelieve de redactie van deze website op de hoogte te brengen indien de inhoud van de website of de links naar de inhoud van andere aanbieders aanleiding tot bezwaar zouden geven. Gelieve ons ook mee te delen indien onze eigen inhoud niet foutloos, actueel, volledig of begrijpelijk geschreven moest zijn. U kunt daarvoor graag ons contactformulier gebruiken.

5. Gegevensbescherming

Het verzamelen, de verwerking en het beheer van persoonsgegevens door de dienstverlener gebeurt uitsluitend op grond van de privacyverklaring.

Naar het begin van de site