Welkom op de pagina´s van het Auswärtiges Amt

Informatie voor toenmalige civiele dwangarbeiders uit België tijdens de nationaal­socialistische tirannie

Artikel

Ontvangers van een pensioen uitgekeerd door de Duitse pensioenverzekering zijn sinds 2005 voor deze inkomsten in Duitsland principieel belastingplichtig. Dit is ook van toepassing op personen die in het buitenland woonachtig zijn, voor zover het telkens geldige verdrag  ter voorkoming van dubbele belasting Duitsland het recht van belastingheffing toewijst. In zoverre zijn de betrokkenen - binnen- en buitenlandse pensioengerechtigden in gelijke mate - verplicht een belastingaangifte in te dienen. Uitgangspunt voor deze belastingheffing is een herschikking van het Duitse stelsel van belastingheffing op ouderdomsinkomsten door de zgn. wet op ouderdomsinkomsten (Alterseinkünftegesetz) d.d. 5 juli 2004.

Van de belastingheffing uitgezonderd zijn evenwel pensioenen wegens ouderdom, gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid en voor nabestaanden, uitgekeerd aan slachtoffers van nationaal-socialistische vervolging resp. hun nabestaanden, t.w. met name personen als bedoeld in § 1 van de Bundesentschädigungsgesetz (BEG)*.

Voor zover toenmalige gedeporteerden (naar Belgisch recht) resp. civiele dwangarbeiders als pensioengerechtigden door het Finanzamt Neubrandenburg zijn uitgenodigd een belastingaangifte in te dienen, is het mogelijk - onder verwijzing naar het ondergane lot van gedeporteerde resp. naar de tijdens het Derde Rijk verrichte civiele dwangarbeid - vrijstelling van belasting aan te vragen. Slechts wanneer de betrokken gepensioneerde met het Finanzamt Neubrandenburg hierover contact opneemt, kan individueel worden nagegaan of hij/zij aan de voorwaarden voor belastingsvrijstelling voldoet.  Als dit het geval is zal er van een belastingaanslag inkomstenbelasting worden afgezien.

Over het algemeen geldt dat pensioengerechtigden, die op grond van hun status als gedeporteerde naar Belgisch recht belastingvrijstelling wensen te doen gelden, omdat zij als civiele dwangarbeiders waren ingezet, het Finanzamt Neubrandenburg hun motivatie hieromtrent onverwijld schriftelijk zouden moeten mededelen. Hetzelfde is van toepassing op pensioengerechtigden die om andere redenen van oordeel zijn een lot te hebben ondergaan waardoor zij slachtoffer zijn van nationaal-socialistische vervolging zoals bedoel in § 1 Bundesentschädigungsgesetz. In hoeverre bv. verplichte soldaten tot deze categorie behoren, dient per individueel geval beoordeeld te worden.

Gelieve bij dit schijven alle beschikbare bewijzen (bv. bewijs van verrichte arbeid/Arbeitsbescheinigung, identiteitskaart voor kamp-bewoners/Lagerausweis, Belgische identiteitskaart voor gedeporteerden/Deportiertenausweis enz.) te voegen.

Los hiervan staat de vraag omtrent de betaling van de opgeëiste belastingen. Mocht een belastingaanslag onrechtmatig blijken te zijn, zullen de betaalde belastingen worden gerestitueerd.

Het is niet nadelig om de in de belastingaanslag bepaalde belastingschuld te vereffenen. De belastingaanslag zelf zou echter eventueel moeten worden betwist, als betrokkenen van oordeel zijn, slachtoffer te zijn geworden van nationaal-socialistisch onrecht.

Voor zover aan „erkende slachtoffers van nationaal-socialistische vervolging“ wordt gerefereerd, wensen wij erop te wijzen dat de ambassade niet over gegevens beschikt die uitsluitsel zouden geven over wie in Duitsland al dan niet als vervolgde individueel erkend is zoals bedoeld in § 1 van de wet Bundesentschädigungsgesetz (BEG).

In verband met de vraag, welke personen in België als dwangarbeiders / gedeporteerden individueel erkend zijn, kan in vele gevallen de hieronder vermelde instantie inlichtingen verstrekken:


Dienst voor de Oorlogsslachtoffers
Luchtvaartsquare 31
1070 Brussel
Telefoon: 02/528.91.00
Website: http://www.arch.be/index.php?l=nl&m=praktische-info&r=onze-leeszalen&d=aos 

Gelieve in aanmerking te nemen dat in de praktijk veelal géén of slechts een zeer lage belas­ting wordt aangerekend, indien de voorwaarden voor onbeperkte belastingplicht (ook) in Duitsland van toepassing zijn.

Website

___________________________________________________________________________

* §1 Slachtoffer van nationaal-socialistische vervolging is wie omwille van politieke oppositie tegen het nationaal-socialisme of omwille van ras, godsdienst of ideologie door nationaal-socialistische dwang-maatregelen  vervolgd is geweest en daardoor schade heeft opgelopen aan leven, lichaam, gezond-heid, vrijheid, eigendom of vermogen en benadeling heeft geleden in zijn beroepsmatige of econo-mische ontplooiing (vervolgde).

DISCLAIMER - De informatie die u op deze website aantreft is door de ambassade met de grootste zorg voor u samengesteld. Wij vragen echter uw begrip voor het feit dat de juistheid, actualiteit en volledigheid ervan niet kan worden gegarandeerd.

Naar het begin van de site