Welkom op de pagina´s van het Auswärtiges Amt

Gewoonterechtsattesten

Artikel

Nota van de Ambassade met betrekking tot zgn. “Gewoonterechtattesten” ter voorlegging bij Belgische instellingen 

Duitse staatsburgers worden dikwijls door Belgische instanties, met name op gemeentelijk vlak, gevraagd een zgn. gewoonterechtattest te tonen. Dit moet afgeleverd worden door de Ambassade te Brussel en de nationaliteit resp. de burgerlijke staat van de betreffende persoon bevestigen. Bovendien moeten voor sommige Belgische ambtshandelingen de vereiste gewoonterechtattesten ook inlichtingen omtrent bepaalde Duitse familierechtelijke regelingen bevatten. Volgens het Duits recht is de afgifte van een dergelijk attest niet voorzien.

  1. In nationaliteitsaangelegenheden is de ambassade niet bevoegd een bewijs inzake de Duitse nationaliteit af te geven. Een formeler nationaliteitsbewijs volgens §30 Staatsangehörigkeitsgesetz wordt tegen vergoeding pas afgeleverd na een dure en doorgaans maandenlang lopende procedure. Deze wordt in de praktijk maar zelden ingesteld, bv. in gevallen, waar de nationaliteit daadwerkelijk twijfelachtig is.
  2. Met het oog op het bewijs van burgerlijke staat heeft een door de ambassade afgegeven “gewoonterechtattest” volgens de Duitse rechtsvoorschriften geen bindende kracht. Duitse huwelijksbekwaamheidsattesten worden door de bevoegde bureaus van de burgerlijke stand afgegeven in overeenstemming met de CIEC-Overeenkomst van München dd. 05/09/1980 betreffende de afgifte van meertalige huwelijksbekwaamheidsattesten, en behoeven dus geen vertaling. Indien overheidsinstanties van het Koninkrijk België, dat deze Overeenkomst niet bijgetreden is, een echtheidsverklaring nodig hebben, is de te bewandelen weg het aanvragen van een apostille.
  3. Indien een bewijs van burgerlijke staat niet i.v.m. het aangaan van een huwelijk gevraagd wordt (bv. voor het wettelijk samenwonen), dan kan de ambassade zich hierover sowieso niet uitspreken en verwijst zij doorgaans naar de mogelijkheid om een verklaring onder eed te doen ten overstaan van Belgische instellingen resp. notarissen.
  4. Ook de gevraagde samenvatting van relevante familierechtelijke regelingen in een gewoonterechtattest is juridisch bedenkelijk aangezien zij slechts een fragment van potentieel relevante Duitse rechtsvoorschriften kan weergeven. Zulk een verkorte versie van de belangrijkste regels kan alleen maar een eerste algemene indruk van dit rechtsdomein weergeven en is voor de juridische waardering van specifieke en afzonderlijke gevallen slechts zeer beperkt bruikbaar.

Alle inlichtingen zijn op de aanwijzingen en beoordelingen gebaseerd die de ambassade op het tijdstip van de redactie bekend waren. Voor de volledigheid en juistheid van de verstrekte gegevens wordt, met name wegens veranderingen die zich in de tussentijd mogen voordoen, niet gegarandeerd.

Naar het begin van de site