Welkom op de pagina´s van het Auswärtiges Amt

Nieuwe tarievenwet vanaf 1 oktober 2021

Mann mit Kugelschreiber und Papier tippt auf Taschenrechner.

Gebühren, © colourbox.de

28.09.2021 - Artikel

Vanaf 1.10.21 zijn het Duitse ministerie van Buitenlandse Zaken en zijn diplomatieke en consulaire missies aan een nieuwe wet inzake tarieven onderworpen. De tarieven van certificaten, waarmerkingen e.a. diensten veranderen, die voor paspoorten, identiteitskaarten en visa blijven ongewijzigd.

Voor consulaire diensten in het buitenland (certificaten, waarmerkingen, bijstand aan Duitsers in nood in het buitenland enz.) wordt leges geheven door de Duitse diplomatieke en consulaire missies en de honoraire consuls. De basis hiervoor was tot nu toe de wet betreffende de buitenlandse kosten (Auslandskostengesetz, AKostG) en de verordening betreffende de buitenlandse kosten (Auslandskostenverordnung, AKostV) — met uitzondering van de leges betreffende visum- of paspoortaangelegenheden, aangezien deze hun eigen wettelijke regelingen hebben.

Vanaf 1 oktober 2021 zal een nieuwe tarievenwet van toepassing zijn op het federale ministerie van Buitenlandse Zaken en zijn missies in het buitenland. De AKostG en AKostV zullen m.i.v. die datum niet langer van toepassing zijn. Vanaf 1 oktober 2021 wordt de rechtsgrondslag voor het leges heffen gevormd door de federale tarievenwet (Bundesgebührengesetz (BGebG), de algemene tarievenverordeningund (Allgemeine Gebührenverordnung (AGebV) en de tarievenverordening voor het federale ministerie van Buitenlandse Zaken (Besondere Gebührenverordnung (AABGebV).

De wet op de buitenlandse leges —met uitzondering van aangelegenheden omtrent visa, paspoorten en identiteitskaarten— inclusief de voorschriften voor de bepaling van de waarde van de leges zal dus een uitgebreide aanpassing ondergaan. De tarieven die vanaf 1 oktober 2021 gelden, zijn te vinden in de tarievenlijst van de AABGebV (bijlage 1) , de nieuwe "prijslijst" voor consulaire diensten.

Hoe zijn de nieuwe tarieven vastgesteld?

Met de federale tarievenwet heeft de wetgever de tarievenwet van de federale overheid in zijn geheel hervormd, gemoderniseerd en gestandaardiseerd. Naast een transparante berekening van de tarieven was het hoofddoel een betere kostendekking. De tarieven die vanaf 1 oktober 2021 van toepassing zijn, moeten alle kosten dekken die verband houden met de administratieve dienstverleningen die individueel kunnen worden toegeschreven aan de schuldenaar. De doeltreffende en foutloze toepassing van de verordeningen door de consulaire ambtenaren van de missies in het buitenland zal door het gebruik van een software worden gewaarborgd.

Om de nieuwe federale tarievenwet op zijn gebied te implementeren, heeft het ministerie van Buitenlandse Zaken samen met het nationale instituut voor statistiek (Statistisches Bundesamt, DeStatis) kostendekkende tarieven voor zijn diensten vastgesteld. In het vervolg zullen, naast de vaste tarieven die wereldwijd van toepassing zijn, ook tariefsoorten worden gebruikt die voorheen niet door het ministerie van Buitenlandse Zaken werden gebruikt. Het gaat enerzijds om regionaal gedifferentieerde vaste tarieven —als gevolg van plaatselijke verschillen in personeels- en vastgoedkosten— en anderzijds om op duur gebaseerde tarieven voor ambtelijke handelingen die weinig voorkomen en/of zeer uiteenlopende hoeveelheden arbeidstijd vergen en moeten worden aangerekend naar de werkelijk bestede tijd. Eerder toegepaste soorten van leges (bijkomende leges, leges per regel, per pagina en waarde-afhankelijke leges) zullen in de toekomst worden afgeschaft.

Naar het begin van de site