Welkom op de pagina´s van het Auswärtiges Amt

Bewijzen van in-leven-zijn (Lebensbescheinigungen)

Artikel

Bewijzen van in-leven-zijn (verklaring t.b.v. de verdere uitkering van een pensioen) dienen principieel één keer per jaar ingevuld en aan het bevoegde Duitse pensioenfonds teruggezonden te worden teneinde de doorbetaling van het pensioen te waarborgen.

De handtekening van de pensioengerechtigde dient hiervoor gelegaliseerd te worden. Deze legalisatie kan in de meeste gevallen geschieden door de gemeenteadministratie van de Belgische woonplaats, bij wijze van uitzondering ook door de ambassade.

Met het oog op de doorbetaling van uw Duits pensioen wordt u door het bevoegde Duitse pensioenfonds jaarlijks verzocht een bewijs van in-leven-zijn terug te sturen.

Daartoe dient de handtekening van de pensioengerechtigde gelegaliseerd te worden. In de praktijk komen hiervoor met name de volgende plaatselijke ambtspersonen en instanties in aanmerking:

  • de gemeenteadministratie,
  • het pensioenfonds,
  • notarissen.

De diverse pensioenfondsen wijzen er in hun invulformulieren op indien dergelijke bevestigingen ook van andere instanties worden erkend, zoals bv. van banken, ziekenhuizen en het Rode Kruis.

Alvorens een afspraak met één van de genoemde instanties te maken, gelieve te informeren naar eventueel te verwachten kosten en welke stukken u geacht wordt mee te brengen.

Mocht het niet mogelijk blijken de bovenvermelde Belgische instanties in te schakelen, kan bij wijze van uitzondering uw handtekening bij de Duitse ambassade te Brussel zonder afspraak gelegaliseerd worden op dinsdag en donderdag tussen 10 u en 12u.

Gelieve voor uw persoonlijk bezoek aan de ambassade mee te brengen:

  • het formulier van het pensioenfonds (met begeleidend schrijven)
  • en een geldig identiteitsdocument (paspoort of identiteitskaart).

Het verdient aanbeveling dat de aanvra(a)g(st)er zijn/haar handtekening op het bewijs van in-leven-zijn pas ten overstaan van de tot legaliseren bevoegde instantie plaatst.

De legalisatie van de handtekening op het bewijs van in-leven-zijn bestemd voor wettelijke Duitse pensioenfondsen is volgens § 64 (2) SGB X gratis.

Er zullen echter wel kosten aangerekend moeten worden als er sprake is van:

  • bedrijfspensioenen (bv. VBL-pensioen)
  • aanvullende pensioenen (bv. uit het particuliere pensioenfonds) of
  • buitenlandse pensioenen.

Hiervoor is principieel een vergoeding voorzien volgens nr. 140 van de verordening inzake de heffing van leges (Gebührenverordnung, GebV) die momenteel 25 € beloopt.Naar het begin van de site