Welkom op de pagina´s van het Auswärtiges Amt

Bewijzen van in-leven-zijn (Lebensbescheinigungen)

Artikel

Vaak dienen attesten van leven of bewijzen van in-leven-zijn niet meer aan het bevoegde Duitse pensioenfonds gezonden te worden om de doorbetaling van het pensioen te waarborgen. Het Duitse pensioenfonds verkrijgt ondertussen de nodige gegevens rechtstreeks van de Belgische autoriteiten indien de pensioengerechtigde naast het Duitse pensioen ook een Belgisch pensioen ontvangt.

Een attest van leven moet daarom alleen op verzoek worden ingediend.

In de praktijk zijn de volgende ambtspersonen of autoriteiten gekwalificeerd om een handtekening op een attest van leven te certificeren:

- de Belgische gemeente van de woonplaats,

- de pensioenfondsen en

- notarissen.

Elk pensioenfonds verwijst in zijn formulieren erop indien waarmerkingen door andere autoriteiten of administraties (bv. banken, ziekenhuizen en het Rode Kruis) ook aanvaard worden.

Een aanvullende of “extra waarmerking” door de ambassade hoeft niet te gebeuren.

Mocht het niet mogelijk blijken de bovenvermelde Belgische instanties in te schakelen, kan bij wijze van uitzondering uw handtekening bij de Duitse ambassade te Brussel gelegaliseerd worden. Voor een afspraak gelieve deze nummer optebellen: 02 787 1800. 

Gelieve voor uw persoonlijk bezoek aan de ambassade mee te brengen:

- het formulier van het pensioenfonds (met begeleidend schrijven) en

- een geldig identiteitsdocument (paspoort of identiteitskaart, de Belgische verblijfskaart volstaat niet)

De legalisatie van de handtekening op het attest van leven bestemd voor wettelijke Duitse pensioenfondsen is volgens § 64 (2) SGB X voor Duitse wettelijke pensioengerechtigde gratis.

Er zullen echter wel kosten aangerekend moeten worden als er sprake is van:

- bedrijfspensioenen (bv. VBL-pensioen of pensioenen voor ambtenaren),

- aanvullende pensioenen (bv. uit particuliere pensioenfondsen) of

- buitenlandse pensioenen.

De kosten hiervoor beloopen zich op 34,07 €.

Gelieve er rekening mee te houden dat de ambassade geen inlichtingen kan verstrekken omtrent een burgerlijke staat of een woonadres, evenmin kan zij verklaringen hieromtrent bevestigen. Dergelijke inlichtingen zijn verkrijgbaar bij de bevoegde dienst bevolking resp. bij de burgerlijke stand.

Naar het begin van de site