Welkom op de pagina´s van het Auswärtiges Amt

Inlichtingen in verband met de belastingheffing op Duitse pensioenen

Artikel

De bevoegdheid voor de belastingaanslag van gepensioneerden woonachtig in het buitenland ligt voor heel Duitsland bij het fiscaal bureau/Finanzamt in Neubrandenburg. 

Website Finanzamt Neubrandenburg

Voor individueel advies kunt u een belastingadviseur van uw keuze resp. een Duitse Lohnsteuerhilfeverein (vereniging ter behandeling van aanslagbiljetten van particulieren) of rechtstreeks het Finanzamt Neubrandenburg contacteren.

Duitsland is op basis van de Overeenkomst ter voorkoming van dubbele belasting tussen de Bondsrepubliek Duitsland en het Koninkrijk België gerechtigd belasting te heffen op pensioenen uitgekeerd door de Duitse sociale verzekering (artikel 19, lid 3). Duitsland belast deze pensioenen sinds het kalenderjaar 2005 (paragraaf 49 lid 1 nr. 7 EStG).

Ongeacht de omvang van het pensioen zijn ook in België woonachtige pensioengerechtigden verplicht een belastingaangifte in Duitsland in te dienen.

Gelieve in aanmerking te nemen dat in de praktijk veelal géén of slechts een zeer lage belasting wordt aangerekend, indien de voorwaarden voor onbeperkte belastingplicht (ook) in Duitsland van toepassing zijn en u dus in aanmerking kan komen voor persoonlijke vrijstelling en andere belastingverminderende maatregelen. Indien aan deze voorwaarden wordt voldaan, is eventueel ook de gezamenlijke aanslag met de eveneens in het buitenland woonachtige echtgeno(o)t(e) mogelijk, hetgeen voor u eveneens fiscaal voordelig kan zijn.

Bij het indienen van een aanvraag om onbeperkte belastingplicht zijn bijkomend bewijzen omtrent uw Belgisch inkomen vereist. U kunt óf kopieën van de Belgische aanslagbiljetten bij uw antwoordschrijven voegen óf de EU/EER Verklaring (Bescheinigung EU/EWR) door de Belgische belastingdienst laten invullen en deze meesturen.

Onderaan deze tekst treft u een vereenvoudigd antwoordschrijven aan om u de afgifte van een belastingverklaring te vergemakkelijken. Gelieve dit in te vullen en te zenden aan het Finanzamt Neubrandenburg.

Voor nadere inlichtingen hieromtrent kunt u ook steeds terecht bij het Finanzamt in Neubrandenburg.

Overigens: Vergeet niet uw Duitse pensioenuitkeringen in uw Belgische belastingaangifte te vermelden! De Duitse pensioenverzekering (Deutsche Rentenversicherung) kan u daarvoor op eenvoudig verzoek een fiscaal attest overmaken (“Rentenbezugsmitteilung”).

Adressen van een Duitse Lohnsteuerhilfeverein (vereniging ter behandeling van aanslagbiljetten van particulieren, betalend) kan u opzoeken via:

Steuerverbund

Vlh

Adressen van belastingsadviseurs in België kan u bv. vinden op de Website van het Insituut van de Accountants en de Belastingsconsulenten

Informatie i.v.m. de belastingsheffing voor pensioenen in Duitsland (in het Duits, Engels, Frans en Spaans)

Gelieve er rekening mee te houden dat de ambassade niet bevoegd te adviseren over fiscale zaken. U wordt daarom vriendelijk verzocht van aanvragen in dit verband af te zien en rechtstreeks het bevoegde Finanzamt in Neubrandenburg te contacteren:

Website Finanzamt in Neubrandenburg

Postfach 11 01 40
D - 17041 Neubrandenburg
Deutschland
Tél.: +49 395 44222 47000
Fax: +49 395 44222 47100
E-mail: ria@finanzamt-neubrandenburg.de

DISCLAIMER - De informatie die u op deze website aantreft is door de ambassade met de grootste zorg voor u samengesteld. Wij vragen echter uw begrip voor het feit dat de juistheid, actualiteit en volledigheid ervan niet kan worden gegarandeerd.

verdere inhouden

Ontvangers van een pensioen uitgekeerd door de Duitse pensioenverzekering zijn sinds 2005 voor deze inkomsten in Duitsland principieel belastingplichtig. Dit is ook van toepassing op personen die in…

Informatie voor toenmalige civiele dwangarbeiders uit België tijdens de nationaal­socialistische tirannie

Naar het begin van de site