Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

Inlichtingen in verband met de belastingheffing op Duitse pensioenen

Artikel

De bevoegdheid voor de belastingaanslag van gepensioneerden woonachtig in het buitenland ligt voor heel Duitsland bij het fiscaal bureau/Finanzamt in Neubrandenburg. 

Webstek Finanzamt Neubrandenburg

Voor individueel advies kunt u een belastingadviseur van uw keuze resp. een Duitse Lohnsteuerhilfeverein (vereniging ter behandeling van aanslagbiljetten van particulieren) of rechtstreeks het Finanzamt Neubrandenburg contacteren.

Duitsland is op basis van de Overeenkomst ter voorkoming van dubbele belasting tussen de Bondsrepubliek Duitsland en het Koninkrijk België gerechtigd belasting te heffen op pensioenen uitgekeerd door de Duitse sociale verzekering (artikel 19, lid 3). Duitsland belast deze pensioenen sinds het kalenderjaar 2005 (paragraaf 49 lid 1 nr. 7 EStG).

Ongeacht de omvang van het pensioen zijn ook in België woonachtige pensioengerechtigden verplicht een belastingaangifte in Duitsland in te dienen.

Gelieve in aanmerking te nemen dat in de praktijk veelal géén of slechts een zeer lage belasting wordt aangerekend, indien de voorwaarden voor onbeperkte belastingplicht (ook) in Duitsland van toepassing zijn en u dus in aanmerking kan komen voor persoonlijke vrijstelling en andere belastingverminderende maatregelen. Indien aan deze voorwaarden wordt voldaan, is eventueel ook de gezamenlijke aanslag met de eveneens in het buitenland woonachtige echtgeno(o)t(e) mogelijk, hetgeen voor u eveneens fiscaal voordelig kan zijn.

Bij het indienen van een aanvraag om onbeperkte belastingplicht zijn bijkomend bewijzen omtrent uw Belgisch inkomen vereist. U kunt óf kopieën van de Belgische aanslagbiljetten bij uw antwoordschrijven voegen óf de EU/EER Verklaring (Bescheinigung EU/EWR) door de Belgische belastingdienst laten invullen en deze meesturen.

Onderaan deze tekst treft u een vereenvoudigd antwoordschrijven aan om u de afgifte van een belastingverklaring te vergemakkelijken. Gelieve dit in te vullen en te zenden aan het Finanzamt Neubrandenburg.

U mag uw belastingaangifte aan het Finanzamt Neubrandenburg ook zonder een uitnodiging indienen. De afgiftetermijn voor uw belastingaangifte eindigt telkens op 31 mei van het volgend jaar. Dient u vrijwillig een belastingaangifte in, dan mag dit ook op een later tijdstip. Voor nadere inlichtingen hieromtrent kunt u ook steeds terecht bij het Finanzamt in Neubrandenburg.

Overigens: Vergeet niet uw Duitse pensioenuitkeringen in uw Belgische belastingaangifte te vermelden! De Duitse pensioenverzekering (Deutsche Rentenversicherung) kan u daarvoor op eenvoudig verzoek een fiscaal attest overmaken (“Rentenbezugsmitteilung”).

Gelieve er rekening mee te houden dat de ambassade niet bevoegd te adviseren over fiscale zaken. U wordt daarom vriendelijk verzocht van aanvragen in dit verband af te zien en rechtstreeks het bevoegde Finanzamt in Neubrandenburg te contacteren.

Adressen van een Duitse Lohnsteuerhilfeverein (vereniging ter behandeling van aanslagbiljetten van particulieren, betalend) kan u opzoeken via:

Steuerverbund

Vlh

Adressen van belastingsadviseurs in België kan u bv. vinden op deze Website van het Insituut van de Accountants en de Belastingsconsulenten

Voor informatie i.v.m. de belastingsheffing voor pensioenen in Duitsland (in het Duits, Engels, Frans en Spaans): informatie i.v.m. de belastingsheffing voor pensioenen in Duitsland (in het Duits, Engels, Frans en Spaans)

DISCLAIMER - De informatie die u op deze website aantreft is door de ambassade met de grootste zorg voor u samengesteld. Wij vragen echter uw begrip voor het feit dat de juistheid, actualiteit en volledigheid ervan niet kan worden gegarandeerd.

verdere inhouden

Ontvangers van een pensioen uitgekeerd door de Duitse pensioenverzekering zijn sinds 2005 voor deze inkomsten in Duitsland principieel belastingplichtig. Dit is ook van toepassing op personen die in…

Informatie voor toenmalige civiele dwangarbeiders uit België tijdens de nationaal­socialistische tirannie