Welkom op de pagina´s van het Auswärtiges Amt

Erfrecht

Auf einem orangefarbenen Papier liegt ein Füller.

Erbrecht und Nachlassangelegenheiten, © Colourbox

19.01.2021 - Artikel

Als u afstand wilt doen van de nalatenschap bv. omdat er te grote schulden op zitten, dan moet u een verklaring van verwerping van de nalatenschap met uw gelegaliseerde handtekening aan het Amtsgericht of Nachlassgericht (de bevoegde Duitse rechtbank van eerste aanleg) voorleggen. Die verklaring kunt u ofwel in persoon afgeven ofwel door het waarmerken van uw handtekening bij de ambassade via de post indienen. Voor een legalisering bij de ambassade dient u in persoon te verschijnen. De kosten hiervoor beloven zich op 56,43 €. Als dit voor u niet mogelijk zou zijn raden wij u aan op voorhand bij de Duitse rechtbank die met de regeling van uw nalatenschap betrouwd is na te gaan of een legalisering door een Belgische notaris volstaat.

Uw verwerpingsverklaring moet binnen de termijn bij de bevoegde gerechtelijke instantie (dat is het Amtsgericht – de Duitse rechtbank van eerste aanleg – van de laatste woon- of hoofdverblijfplaats van de erflater) worden ingediend. De termijn bedraagt zes weken. Als de laatste woonplaats van de erflater in het buitenland was of de erfgenaam op de ingangsdatum in het buitenland verblijf heeft gehouden of in het buitenland woont, dan bedraagt de termijn zes maanden. De termijn begint op het moment dat de erfgenaam kennisneemt van een nalatenschap en de reden waarop deze gebaseerd is (wettelijke erfopvolging na overlijden of wilsbeschikking). In geval van een erfopvolging op basis van een uiterste wilsbeschikking (testament of erfovereenkomst) begint de termijn pas vanaf de kennisneming van de gerechtelijke notificatie te lopen.

Door de verwerping gaat de nalatenschap naar uw afstammelingen (kinderen, kleinkinderen enz.). Meerderjarige descendenten moeten zelf de nalatenschap afslaan. Namens minderjarige descendenten doet dit de wettelijke vertegenwoordiger. Normaliter treden de ouders gezamenlijk als wettelijke vertegenwoordigers op. In geval u niet eerst voor uzelf de erfenis heeft verworpen (wat gewoonlijk gebeurt), dan moet het “Familiengericht” (de familierechtbank) de verwerpingsverklaring goedkeuren.

Na afloop van de verwerpingstermijn geldt de nalatenschap als aanvaard.

Een verklaring van aanvaarding is volgens Duits recht niet vereist. De aanvaarding van de nalatenschap heeft tot gevolg dat geheel het vermogen van de erflater, daarmee dus ook eventuele schulden, op de erfgenaam wordt overgedragen.

Onderaan de bladzijde vindt u een formulier voor de verwerping dat u ofwel zo mag gebruiken, ofwel aan uw situatie mag aanpassen. We hebben dit formulier voor uw gemak in verschillende talen opgesteld. Voor een afspraak bij de ambassade voor de legalisering van uw handtekening gelieve hier te tikken.

Erbausschlagung NL

Erbausschlagung DE

Als u erfgenaam/erfgename bent en de erflater zijn/haar laatste woonplaats in Duitsland had, zijn gewoonlijk de Duitse nalatenschapsrechtbanken voor de afgifte van een erfrechtverklaring of een Europese erfrechtverklaring internationaal bevoegd. We kunnen u bij het opstellen van de vereiste aanvraag door een legaliseringsprocedure helpen. Gelieve daarvoor het onderstaande formulier in te vullen en daarna, samen met de op pagina 1 genoemde documenten, aan dit email-adres te sturen: rk-1-di@brue.diplo.de. Na onderzoek van uw dossier zullen we u contacteren om een afspraak te maken voor de legalisering van uw aanvraag.

Als de erflater zijn/haar laatste woonplaats in België had, zijn Belgische notarissen voor de afgifte van een erfrechtverklaring/Europese erfrechtverklaring internationaal bevoegd. U kunt daarvoor desnoods een Duitstalige Belgische advocaat of notaris uit onze lijst kiezen. Als de erflater zijn/haar laatste woonplaats in een lidstaat van de Europese Unie (behalve Ierland en Denemarken) had, dan zijn de autoriteiten van het betreffend land voor de afgifte bevoegd. Dat geldt ook wanneer de erflater de Duitse nationaliteit had.

Als de erflater zijn/haar woonplaats in een ander land had en de nalatenschap zich in Duitsland bevindt, dan kunt u ons via mail aan rk-1-di@brue.diplo.de contacteren, zodat we u over de juiste bevoegdheden kunnen adviseren. Dat geldt ook in het geval dat de erflater in zijn/haar wilsbeschikking of erfovereenkomst een rechtskeuze heeft gemaakt.

Fragebogen Erbschein EN

Fragebogen Erbschein DE

U moet een verklaring van erfrecht hebben als u een bewijs van uw hoedanigheid van erfgenaam moet leveren en het geheel van de nalatenschap zich in Duitsland bevindt.

Als de nalatenschap over verschillende landen verdeeld is, bestaat sinds 17/08/2015 volgens de Europese erfrechtprocedure de mogelijkheid een Europese erfrechtverklaring te ontvangen. Deze verklaring wordt in ieder geval door alle lidstaten van deze overeenkomst* erkend. Als zich dus een nalatenschap in een ander land of in andere landen bevindt, raden we u aan ten eerste na te gaan of de Europese erfrechtverklaring daar erkend wordt.

* België, Bulgarije, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Italië, Kroatië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Zweden, Slovakije, Slovenië, Spanje, Tsjechië, Hongarije, Cyprus

Alle inlichtingen zijn op de aanwijzingen en beoordelingen gebaseerd die de ambassade op het tijdstip van de redactie bekend waren. Voor de volledigheid en juistheid van de verstrekte gegevens wordt, met name wegens veranderingen die zich in de tussentijd mogen voordoen, niet gegarandeerd.

Naar het begin van de site