Welkom op de pagina´s van het Auswärtiges Amt

De ambassadeur en de verschillende afdelingen

Brüssel / Brussel / Bruxelles

Panoramic Cityscape of Brussels in a beautiful summer day, Belgium, © Colourbox

Artikel

De ambassadeur

Botschafter Martin Kotthaus
Botschafter Martin Kotthaus© Deutsche Botschaft Brüssel

De ambassadeur vertegenwoordigt de Bondsrepubliek Duitsland in het Koninkrijk België. Tot de hoofdtaken van de ambassade en de ambassadeur behoren:
• de behartiging van Duitse belangen in België -
met name de Belgische politiek en administratie voor onze ideeën, projecten en overwegingen trachten te winnen;

• het promoten van Duitsland als vestigingsplaats voor investeringen, wetenschap, cultuur, de uitwisseling van scholieren, studenten en universiteiten met als doel over de grenzen heen wederzijds begrip te bevorderen;

• het adviseren van Duitse instanties in materies die België betreffen -
o.a. de Bondsregering, bedrijven, autoriteiten en particulieren, maar ook: scholieren, leerlingen en studenten;

• consulaire begeleiding van Duitsers die in België wonen -hier neemt de ambassade de taken van Duitse instellingen over.

Kortom, het gaat erom goede betrekkingen tussen Duitsland en België te onderhouden.
Voor de vervulling van die taken zijn goede persoonlijke betrekkingen met de politieke, administratieve, economische, culturele en maatschappelijke middens van België belangrijk.

Contact met de persdienst

Meer informatie over Ambassadeur Kotthaus

Permanent Vertegenwoordiger

De Permanente Vertegenwoordiger, Eckart Blaurock, vertegenwoordigt de ambassadeur zowel binnen de ambassade alsook daarbuiten. Hij leidt de dienst Politiek en Protocol, is bevoegd voor Europese aangelegenheden in de ambassade, is veiligheidsverantwoordelijke en ondersteunt daarnaast de ambassadeur in diens taak de missie te leiden. 
Dienst Politieke Zaken en Protocol

De dienst Politieke zaken en Protocol van de ambassade volgt en analyseert de politieke ontwikkeling in België alsook in zijn drie gewesten en drie gemeenschappen en informeert de Bondsregering over ontwikkelingen omtrent het Belgische binnenlands, gewestelijk en buitenlands beleid alsook over Europese aangelegenheden met betrekking tot België. Hij verschaft de Bondsregering uitgebreide inzage in de politieke structuren en processen in België. De dienst onderhoudt contact met de overheidsinstellingen van het gastland en adviseert Duitse instellingen en personen bij vragen i.v.m. bevoegdheidsverdeling en contactopname.

De dienst ondersteunt de ambassadeur bij het onderhouden van de politieke betrekkingen tussen Duitsland en België. Onder de bevoegdheid van deze dienst valt ook het voorbereiden en, samen met de ambassadeur, begeleiden in België van hooggeplaatste politieke bezoeken uit Duitsland (Bondspresident, Bondskanselier, Bondsminister van Buitenlandse Zaken, commissies en volksvertegenwoordigers uit de Duitse Bondsdag enz.).

Diensthoofd:
Dhr. Eckart Blaurock, Permanent Vertegenwoordiger van het missiehoofd

Contacteer onze Politieke Dienst​​​​​​​

Dienst Economische Zaken

Elisa Hörhager, Leiterin des Wirtschaftsreferats
Elisa Hörhager, Leiterin des Wirtschaftsreferats© Deutsche Botschaft Brüssel

De dienst economische zaken van de ambassade volgt en analyseert de macro-economische ontwikkeling in België, behandelt vragen i.v.m. de bilaterale economische samenwerking alsook thema’s rond het financieel en fiscaal beleid. Andere taken waarvoor de dienst bevoegd is liggen in de domeinen financiën, mobiliteit, digitalisering, economische participatie van vrouwen en onderzoek en technologie.

Voor België is Duitsland economisch partner nummer één; de bilaterale goederenruil vormt een van de grootste wederzijdse handelsstromen.

Voor ondernemings- en productspecifieke kwesties, vooral i.v.m. vestigingen in de wederzijdse buurlanden gelieve de Deutsch-Belgisch-Luxemburgische Handelskammer Brüssel (debelux) te contacteren met haar vestigingen in Brussel en Keulen. Daarnaast kunt u terecht bij de voorlichtingsdienst buitenhandel van het Bundesministerium für Wirtschaft und Energie.

Contacteer onze economische Dienst

Dienst Juridische en Consulaire Zaken

Er bestaan tussen Duitsland en België talrijke bilaterale en multilaterale overeenkomsten (trefwoord: Europese Unie!). Die overeenkomsten regelen grote domeinen van het rechtsverkeer tussen beide staten. De medewerking van de Duitse ambassade bij de afhandeling van juridische en/of consulaire aangelegenheden is dus dikwijls niet langer noodzakelijk.

Om zeker te zijn dat u zich tot de bevoegde instantie wendt, gelieve even de tijd te nemen  voor de volgende toelichting: volgens de internationale geplogenheden vertegenwoordigt de Duitse buitenlandse missie - dus de Duitse Ambassade in Brussel met haar dienst juridische en consulaire zaken - Duitse belangen (bv. van particulieren, bedrijven, instellingen) in België.

Vice versa behartigen de Belgische vertegenwoordigingen in Duitsland (o.a. de Belgische Ambassade in Berlijn en het Belgische consulaat-generaal in Keulen) de belangen van Belgische staatsburgers en instellingen in Duitsland.

Gelieve dus goed na te gaan tot wie u zich het best kunt wenden. De Duitse ambassade neemt in heel België de consulaire taken op zich.

De ambassade behandelt hoofdzakelijk de afgifte van Duitse paspoorten en van paspoort-vervangende documenten. Op de websites "Consulaire service" vindt u nadere informatie omtrent andere consulaire activiteiten verstrekt door de dienst juridische en consulaire zaken van de ambassade.

Contacteer onze consulaire dienst

Informatie voor Duitse staatsburgers

Persdienst

Tanya Wittal-Düerkop, Leiterin des Pressereferats
Tanya Wittal-Düerkop, Leiterin des Pressereferats© Deutsche Botschaft Brüssel

De afdeling Pers en Publieke Relaties onderhoudt de relaties met de media in het land en informeert de Belgische media over het beleid van de Duitse federale regering.  Het is het eerste aanspreekpunt voor Belgische mediaprofessionals die op zoek zijn naar informatie over Duitsland. Tegelijkertijd informeert de persdienst de regering van de Bondsrepubliek Duitsland over de reacties in de Belgische media op politieke gebeurtenissen in Duitsland (vooral op het gebied van binnenlands en buitenlands beleid). De persdienst onderhoudt ook de sociale media en de website van de ambassade. Ze organiseert achtergrondgesprekken en pers- en interviewafspraken voor het hoofd van de ambassade en is ook verantwoordelijk voor de ondersteuning van persteams die hoge delegaties naar België begeleiden. Het organiseert informatiesessies op de ambassade voor groepen bezoekers die meer willen weten over het werk van de ambassade of over specifieke thema's met betrekking tot Duitsland.

Contacteer onze persdienst

Dienst Culturele Zaken

Florence Lamand, Leiterin des Kulturreferats
Florence Lamand, Leiterin des Kulturreferats© Deutsche Botschaft Brüssel

De dienst Culturele Zaken onderhoudt de bilaterale verhoudingen op cultureel vlak. Het gaat daarbij om het promoten van de Duitse taal en het ondersteunen van academische uitwisselingsprogramma’s en culturele activiteiten die een link met Duitsland hebben.

Welke diensten bieden we aan?

  • verbinding met culturele instellingen in Duitsland of Duitse culturele organisaties in België
  • informatie over studenten- of jongerenuitwisselingen
  • informatie over het culturele leven en onderwijs in Duitsland
  • advies over hogere of universitaire studies in Duitsland
  • advies over DAAD-beurzen en andere financieringsmogelijkheden
  • informatie over taalcursussen
  • verzending van informatiemateriaal (brochures, folders)

Contacteer onze dienst cultuur

Naar het begin van de site