Welkom op de pagina´s van het Auswärtiges Amt

De ambassadeur en de verschillende afdelingen

Deutsche Botschaft Brüssel

Deutsche Botschaft Brüssel, © Deutsche Botschaft Brüssel

Artikel

De Ambassadeur

De Ambassadeur vertegenwoordigt de Bondsrepubliek Duitsland in het Koninkrijk België. Tot de hoofdtaken van de Ambassade en de Ambassadeur behoren:
• de behartiging van Duitse belangen in België -
met name de Belgische politiek en administratie voor onze ideeën, projecten en overwegingen trachten te winnen;

• het promoten van Duitsland als vestigingsplaats -
voor investeringen, wetenschap, cultuur, de uitwisseling van scholieren, studenten en universiteiten teneinde over de grenzen heen wederzijds begrip te bevorderen;

• het adviseren van Duitse instanties in materies die België betreffen -
o.a. de Bondsregering, bedrijven, autoriteiten en particulieren, maar ook: scholieren, leerlingen en studenten;

• consulaire begeleiding van Duitsers die in België wonen -
hier neemt de Ambassade de taken van Duitse instellingen over.

Kortom, het gaat erom goede betrekkingen tussen Duitsland en België te onderhouden.
Voor de vervulling van deze taken zijn goede persoonlijke betrekkingen met de politieke, administratieve, economische, culturele en maatschappelijke middens van België belangrijk.

Contact met de persdienst

Permanent Vertegenwoordiger

De Permanente Vertegenwoordiger, Volker Timmermann, vertegenwoordigt de ambassadeur zowel binnen de ambassade alsook daarbuiten. Hij leidt de dienst Politiek en Protocol, is bevoegd voor Europese aangelegenheden in de Ambassade, is veiligheidsverantwoordelijke en ondersteunt daarnaast de ambassadeur in diens taak de missie te leiden.
Dienst politieke zaken en protocol

De dienst politieke zaken en protocol van de ambassade volgt en analyseert de politieke ontwikkeling in België alsook in zijn drie gewesten en drie gemeenschappen en informeert de Bondsregering over ontwikkelingen omtrent het Belgische binnenlands, gewestelijk en buitenlands beleid alsook over Europese aangelegenheden met betrekking tot België. Hij verschaft de Bondsregering uitgebreide inzage in de politieke structuren en processen in België. De dienst onderhoudt contact met de overheidsinstellingen van het gastland en adviseert Duitse instellingen en personen bij vragen i.v.m. bevoegdheidsverdeling en contactopname.

De dienst ondersteunt de ambassadeur bij het onderhouden van de politieke betrekkingen tussen Duitsland en België. Onder de bevoegdheid van deze dienst valt ook het voorbereiden en, samen met de ambassadeur, begeleiden in België van hooggeplaatste politieke bezoeken uit Duitsland (Bondspresident, Bondskanselier, Bondsminister van Buitenlandse Zaken, commissies en volksvertegenwoordigers uit de Duitse Bondsdag enz.).

Diensthoofd:
Dhr. Volker Timmermann, Permanent Vertegenwoordiger van het missiehoofd

Contacteer onze Politieke Dienst

Duitsland en België

Dienst economische zaken

De dienst Economische zaken van de ambassade volgt en analyseert de macro-economische ontwikkeling in België, behandelt vragen i.v.m. de bilaterale economische samenwerking alsook thema’s rond het financieel en fiscaal beleid. Andere taken waarvoor hij bevoegd is liggen in de domeinen verkeer, milieu, landbouw, energie, onderzoek en technologie.

Voor België is Duitsland economisch partner nummer één; de bilaterale goederenruil is een van de grootste wederzijdse handelsstromen.

Voor ondernemings- en productspecifieke kwesties, vooral i.v.m. vestigingen in de wederzijdse buurlanden gelieve de Deutsch-Belgisch-Luxemburgische Handelskammer Brüssel (debelux) te contacteren met haar vestigingen in Brussel en Keulen. Daarnaast kunt u terecht bij de voorlichtingsdienst buitenhandel van het Bundesministerium für Wirtschaft und Energie.

Diensthoofd:
Dhr. Jakob von Wagner, ambassaderaad

Contacteer onze Economische Dienst

Economie

Dienst juridische en consulaire zaken

Er bestaan tussen Duitsland en België talrijke bilaterale en multilaterale overeenkomsten (trefwoord: Europese Unie!). Deze overeenkomsten regelen grote domeinen van het rechtsverkeer tussen beide staten. De medewerking van de Duitse ambassade bij de afhandeling van juridische en/of consulaire aangelegenheden is dus dikwijls niet langer noodzakelijk.

Om zeker te zijn dat u zich tot de bevoegde instantie wendt, gelieve even de tijd te nemen  voor de volgende toelichting: Volgens de internationale geplogenheden vertegenwoordigt de Duitse buitenlandse missie - dus de Duitse ambassade in Brussel met haar dienst juridische en consulaire zaken - Duitse belangen (bv. van particulieren, bedrijven, instellingen) in België.

Vice versa behartigen de Belgische vertegenwoordigingen in Duitsland (o.a. de Belgische ambassade in Berlijn en het Belgische consulaat-generaal in Keulen) de belangen van Belgische staatsburgers en instellingen in Duitsland.

Gelieve dus goed na te gaan tot wie u zich het best kunt wenden. De Duitse ambassade neemt in heel België de consulaire taken op zich.

De ambassade behandelt hoofdzakelijk de afgifte van Duitse paspoorten en van paspoort-vervangende documenten. Op de websites „Consulaire service“ vindt u nadere informatie omtrent andere consulaire activiteiten verstrekt door de dienst juridische en consulaire zaken van de ambassade.

 

Diensthoofd, Dienst juridische en consulaire zaken: Marianne Nakao

Contacteer onze Consulaire Dienst

Informatie voor Duitse staatsburgers

Persdienst

De persdienst van deze Ambassade is bevoegd voor de pers en voorlichtingsactiviteiten van de Ambassade.  Ze informeert over politieke onderwerpen met betrekking tot Duitsland en onderhoudt contacten met de Belgische media.

Contacteer onze Persdienst

Persdienst en Dienst Public Relations

Dienst culturele zaken

Contacteer onze Dienst Cultuur

Cultuur

Bureau van de militair attaché

Het bureau van de militair attaché is bevoegd voor de militair-politieke, militaire, defensietechnologische en bewapeningsindustriële taken van de Duitse ambassade. Hij vertegenwoordigt de Duitse militaire belangen in het gastland. Hiervoor werkt hij nauw samen met het Belgische Ministerie van Landsverdediging. Het bureau van de militair attaché van de Duitse ambassade wordt geleid door defensieattaché luitenant-kolonel SBH Stefan Janke.

Tot de hoofdtaken behoren:

- Advies en ondersteuning van de ambassadeur in defensie- en militair-politieke aangelegenheden alsook in militaire, militair-technologische en bewapeningsindustriële zaken.

- Vertegenwoordiging van het Bondsministerie van Defensie tegenover het Belgische Ministerie van Landsverdediging.

- Inlichting van de Duitse Bondsregering omtrent ontwikkelingen binnen de Belgische strijdkrachten op militair gebied alsook inzake defensiebeleid en bewapeningsindustrie.

- Inlichting van het gastland omtrent het Duitse defensiebeleid, de Bundeswehr alsook omtrent bewapeningsaangelegenheden van de Duitse strijdkrachten.

- Ondersteuning van contacten tussen de Belgische en de Duitse defensietechnologische industrie en de ministeries van defensie van beide landen.

- Medewerking bij wederzijdse bezoeken van het Belgische en het Duitse Ministerie van Defensie en de strijdkrachten. - Ondersteuning en begeleiding van leden van de Duitse strijdkrachten in België.

Contacteer het bureau van de militair attaché


Naar het begin van de site